Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OFERTA PRACY - ANIMATOR W KLUBIE SENIOR +

Nabór

na stanowisko Animatora w Klubie Senior + w Grocholubiu

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach ogłasza nabór na stanowisko Animatora  w Klubie Senior + w  Grocholubiu.

Do naboru stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530)

I. Przedmiot naboru

1. Nazwa stanowiska: Animator w Klubie Senior +;

2. Liczba stanowisk: 1;

3. Okres zatrudnienia: od 01 marca 2024 r.  do 31 grudnia 2024 r.

4. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie na czas określony;

5. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior +  w Grocholubiu;

6. Wymiar czasu pracy: około 65 godz./m-c;

II. Wymagania podstawowe:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie,

3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku : animator lub terapeuta zajęciowy lub opiekun osób starszych lub pedagog lub psycholog lub pokrewne,

2. szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,

3. umiejętność pracy w grupie oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy własnej,

4. odpowiedzialność za powierzone mienie,

5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

6. dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, obowiązkowość,

7. doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury lub instytucjach pomocy społecznej co najmniej sześć miesięcy,

8. znajomość obsługi komputera,

9. prawo jazdy kat. B.

IV. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie na czas określony od 01 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.   

V. Zakres zadań:

Do zadań i obowiązków Animatora w Klubie Senior + należy:

1. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją;

2. Organizacja pracy i koordynacja działań związanych z codziennym funkcjonowaniem Klubu;

3. Ustalanie harmonogramów form wsparcia oraz ich organizacja logistyczna i dokumentacyjna, w tym m.in. zajęć sportowych, spotkań tematycznych, porad psychologicznych;

4. Współpraca z firmami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, które mogłyby włączyć się w działalność Klubu;

5. Prowadzenie dokumentacji Klubu, m.in. lista obecności uczestników, dziennik zajęć,

7. Organizacja wyjazdów uczestników Klubu;

8. Przygotowanie materiałów do zajęć;

10. Dbanie o warsztat pracy, gromadzenie pomocy dydaktycznych;

11. Odpowiedzialność za powierzony majątek Klubu;

12. Dbałość o estetykę pomieszczeń Klubu;

13. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

14. Inne czynności organizacyjne i administracyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu oraz realizacji działań projektowych.

VI. Wymagane dokumenty:

− list motywacyjny,

− CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

− kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 − zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach,

− list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie”

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w  siedzibie OPS od godziny  800 do godziny 1500 lub przesłanie pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, 47 – 344 Walce, ul. Zamkowa 87 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko animatora w Klubie Senior do 16 lutego 2024 r. 

 

Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

1.  Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.

2.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e¬-mail: ops@opswalce.pl , tel. 774660660.

3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.

4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach.

5.  Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 7 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.

9.  Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.

10.  W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

                                                                                                                 

 Walce, 25.01.2024 r.

                                                                                         

 

Sylwester Klimowicz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach