Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY : TERAPEUTA / INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Terapeuta/Instruktor terapii zajęciowej 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy.
 2. Ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie terapeuty zajęciowego bądź uzyskanie dyplomu instruktora terapii zajęciowej.
 3. Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskał tytuł licencjata.
 4. Znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, oraz zasad funkcjonowania ośrodków wsparcia.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Minimum 2 – letni staż pracy.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 9. Nieposzlakowana opinia.
 10. Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Pożądane cechy osobowościowe: sumienność, empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego.
 2. Doświadczenie w pracy z osobami starszymi.
 3. Doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 4. Doświadczenie w pracy z osobami po przebytym udarze mózgu, cierpiących na Alzheimera, lub inne zespoły otępienne.
 5. Znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych.
 6. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników.
 7. Umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia.
 8. Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 9. Wysoka kultura osobista, odporność na stres.
 10. Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami zajęć.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Świadczenie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, aktywizujących i usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz podopiecznych.
 2. Organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników.
 3. Organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych.
 4. Udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie.
 5. Wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych.
 6. Udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych.
 7. Realizacja zadań wynikających z Regulaminów ośrodków wsparcia oraz Indywidualnych Planów Działań podopiecznych.
 8. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestników.
 9. Diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej.
 10. Kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych.
 11. Dokonywanie okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków.
 12. Współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych.
 13. Prowadzenie dokumentacji podopiecznych.
 14. Inne zadania zlecone przez Przełożonego.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Stanowisko:  terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.
 2. Ilość etatów: 1 etat.
 3. Umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie jednego roku, po tym okresie zatrudnienie na czas nieokreślony.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce:
 1. Ośrodek wsparcia, pn.” Klub Senior + w Grocholubiu”,
 2. Ośrodek wsparcia, pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Walcach”, Ul Zamkowa 89.
 1. Informacja dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OPS we wrześniu br., przekraczał 6%, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 2. Termin zatrudnienia: listopad 2023 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys, zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) – imię(imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania(adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. Ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Po upływie 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku rekrutacji, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.  

 1. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 7 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej i zaadresowanej kopercie w siedzibie OPS od godziny 800 do godziny 1500 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,  47 – 344 Walce, Ul. Zamkowa 87, do 3 listopada 2023 r., z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko terapeuta/instruktor terapii zajęciowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach.  Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.

Osoby spełniające wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.walce.pl.

                                                                                                       

 Walce, 13 października 2023 r.

                                                                                                               

    Sylwester Klimowicz

                                     Kierownik

                 Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach  

 

DOCKwestionariusz osobowy151.doc (59,00KB)
DOCOświadczenie terapeuta71.doc (31,00KB)